Měsíční archiv: Únor 2014

Přehled vybraných projektů 9. výzvy

Category : Aktuality

Správní rada MAS Pomalší schválila dne 25.2.2014 celkem 5 projektů s celkovým požadavkem na dotace 617.918,- Kč. Tyto projekty budou dne 7.3.2014 zaregistrovány na RO SZIF v Č. Budějovicích.   Toto sdělení má pouze informativní charakter a nezakládá nárok na dotaci.


Zrušení výzvy na veřejnou zakázku

Category : Aktuality

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. jako zadavatel ruší zadávací řízení na zakázku malého rozsahu“Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou stezku” z důvodu finanční náročnosti a změn v technických požadavcích ze strany zadavatele, které vyplynuly po vyhodnocení nabídek přijatých v tomto zadávacím řízení.


Termín zasedání výběrové komise

Category : Aktuality

V 9. výzvě bylo přijato celkem 5 projektů. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti všech projektů, která probíhá od 2.2. – 14.2. 2014, bude následovat první schůzka Výboru pro výběr a monitorování projektů. Hodnotitelé se sejdou dne 15.2. od 15:00 hod v zasedací místnosti ZD Netřebice. Všichni členové budou seznámeni s Pravidly IV. 1.1 a IV. 1.2, s Preferenčními kritérii a způsobem hodnocení v jednotlivých Fichích. Hodnotitelé si vylosují projekty se zřetelem na interní dokument “Pravidla hodnocení projektů pro zamezení pokies online střetu zájmů”.

Bodové hodnocení projektů bude ukončeno dne 24.2.2014. Poté budou výsledky hodnocení předloženy Programovému výboru, který u některých projektů provede 2. stupeň hodnocení – kontrolu ex ante, stav projektu před realizací.

Konečné výsledky hodnocení projektů projedná Správní rada, která doporučí vybrané projekty k registraci na SZIF.

Seznam schválených a neschválených projektů bude uveřejněn na webu nejpozději do 26.2. 2014.

Všem žadatelům přejeme hodně štěstí!