Měsíční archiv: Březen 2017

Státní fond životního prostředí ČR

Category : Aktuality , Pro žadatele

vyhlašuje výzvu č. 3 – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

Podporované aktivity:

  • 3. 3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů;
  • 3. 3. F – Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie).

Projektové náměty je možno podat od 16. 3. 2017 do vyčerpání alokace, maximálně však do 31. 12. 2020.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů (CZV), z toho: max. 80 % formou dotace a zbývající podíl do 100% CZV formou zvýhodněné půjčky1 . Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 40 mil. Kč.

Více na webu SFŽP


Nadace partnerství

Category : Aktuality , Pro žadatele

vyhlašuje výzvu na podporu výsadby stromů:

– zakoupení sazenic stromů a keřů;

– zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.);

– dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;

– zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10% celkové žádané částky);

– propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10% celkové žádané částky).

Vhodný žadatel jsou obce, spolky, školy a další organizace

Výše dotace 10 – 30 tis. Kč

Uzávěrka 30. dubna 2017

Více info na webu Nadace partnerství


Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Category : Aktuality , Pro žadatele

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I.kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 s termínem předložení záměrů do 12. května 2017

Více info na webu Vlády ČR


Aktuální výzvy Jihočeského kraje     březen – duben 2017

Category : Aktuality , Pro žadatele

 
Tématické zaměření Termín ukončení příjmu žádostí
Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných 21.04.2017 do 12:00 hodin
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jč. kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 28.04.2017 do 12:00 hodin
Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT 24.03.2017 do 12:00 hodin
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji 31.03.2018 do 00:00 hodin
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje 31.03.2018 do 00:00 hodin
Dotační program na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů 31.03.2017 do 14:00 hodin

Více info na webu Jihočeského kraje


Předběžný harmonogram výzev 2017

Category : Aktuality

Harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány nové výzvy, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlení.