Měsíční archiv: Květen 2019

Nabídka pracovního místa – Terénní sociální pracovník

Category : Aktuality

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Terénní pracovní pracovník – odbor sociální věcí a péče

  • pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou 2 roky
  • nástup do zaměstnání 1.7.2019

Další informace ZDE nebo na tel. č. 380 303 190 (p. Bláhová)


Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567), dále jen „Režie II“ , je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt Režie II plynule navazuje na předešlý projekt,  který podporoval Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Nadále budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:
– zlepšení řídících a administrativních schopností MAS,
– zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
– budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova,
– zvýšení absorpční kapacity území.

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

dav


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II

Category : Projekty

Pokračujeme v „MAP II“

Cílem projektuje je posílení schopnosti strategického plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice. Je nutné najít a podpořit pedagogické lídry, kteří pomohou změnu nastartovat a vést, podpořit týmy vzdělavatelů a zlepšit jejich profesní rozvoj, a to už v období profesní přípravy. Je také nezbytné získat větší porozumění a podporu ze strany rodičů a více propojit výuku s mimoškolními aktivitami žáků, podpořit spolupráci škol s rodiči, místní komunitou a trhem práce.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

– Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

– Aktualizace dokumentu MAP včetně plnění akčních plánů. – Motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí pro děti ve školách i mimo školy.

– Větší spolupráce zřizovatelů a škol.

– Komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

– Strategickým přístupem ke vzdělávání budou podpořeny pedagogické sbory MŠ, ZŠ a ZUŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění nových poznatků do běžné praxe a motivace ředitelů k plánování DVPP pro rozvoj školy.

Zahájení projektu: 1.6.2018
Ukončení projektu: 31.5.2022

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/