Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

„Česká republika má již z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje v rámci metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak přispějeme v České republice k lepšímu zacílení podpory místních potřeb venkova a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Místní akční skupiny mohou v programovém období 2014 – 2020 zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na základě schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství). Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je splnění standardů Místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin a vydání patřičného osvědčení ze strany Ministerstva zemědělství.

V současné době pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin ČR, příslušnými řídicími orgány a dalšími subjekty dva velké informační semináře pro zástupce Místních akčních skupin, které mají přispět ke zdárnému procesu zpracování, předložení a následnému hodnocení strategií. První seminář proběhl 29. července 2015 v Praze, ve středu 5. srpna 2015 se uskuteční druhý seminář v Olomouci.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.