Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567), dále jen „Režie II“ , je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt Režie II plynule navazuje na předešlý projekt,  který podporoval Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Nadále budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:
– zlepšení řídících a administrativních schopností MAS,
– zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
– budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova,
– zvýšení absorpční kapacity území.

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.