Aktuality

Nová zelená úsporám LIGHT

Category : Aktuality

Místní akční skupina Pomalší pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

Kdo může žádat:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci:

    Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

    Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                         

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás. Kontaktní osoba: Iva Černá, tel. 608 878 775, email cerna@maspomalsi.cz


Pro energie bez exekucí

Category : Aktuality

Energie bez exekucí – klikněte pro více informací


Živá komunita Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Projekt je zaměřen na podporu ohrožených rodin a sociálně znevýhodněných osob, které žijí na území Místní akční skupiny Pomalší. Odborná pomoc pro rodiny bude poskytována v jejich přirozeném prostředí. Bude podpořen rozvoj komunitní práce, který umožní aktivizaci potenciálu komunity a její aktivní zapojení do pomoci. Hlavním přínosem je stabilizace rodin, zlepšení situace sociálně znevýhodněných, jejich plnohodnotné zapojování a posílení soběstačnosti venkova. 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb pro lidi ohrožení sociálním znevýhodněním a to prostřednictvím:
a) aktivizace potenciál komunity a rozvoje komunitní péče
Zplnomocňováním komunity a vytvářením podmínek pro participaci občanů na komunitních aktivitách včetně zapojování sociálně znevýhodněných vytváříme prostor pro rozvoj komunitní péče, která nahradí část nedostupných služeb v regionu. V rámci realizace projektu zapojíme minimálně 3500 lidí do komunitních aktivity, z toho 10% se bude díky zajištění podpory ze strany komunitního pracovníka podílet na přípravě a realizaci aktivit, minimálně 8% ze zapojených osob budou lidé se sociálním znevýhodněním. V regionu vzniknou dvě nová Komunitní centra.
b) zajištění odborných služeb pro rodiny a děti
Zlepšení a stabilizace situace u 15% sociálně znevýhodněných rodin, žijících na území MAS prostřednictvím poskytování služeb přímo v jejich přirozeném prostředí. Stabilizace rodin a podpora mladých lidí zaměřená zejména na prevenci zděděné chudoby a s tím spojeného životního stylu povede k omezení rizika zhoršování sociální situace v regionu.

 

Zahájení projektu: 1.1.2023
Ukončení projektu: 31.12.2025

Reg. č. projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000036

Projekt je spoufinancován EU v rámci OPZ+, výzva č. 08 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP III

Category : Aktuality , Projekty

Pokračujeme v „MAP III“

Cílem projektuje  je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Cíl bude naplňován realizací činnosti Rozvoj a aktualizace MAP III a Evaluace procesu místního akčního plánování.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

 • prohloubení procesu společného plánování v území a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území,
 • partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže,
 • plánování řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka,
 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se,
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území,
 • spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním,
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě,
 • aktualizace dokumentu MAP včetně akčních plánů,
 • větší spolupráce zřizovatelů a škol,
 • komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

 

Zahájení projektu: 1.6.2022
Ukončení projektu: 30.11.2023

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023027

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území


projekt CIPE – Center for International Private Enterprise

Category : Aktuality , Projekty

MAS Pomalší se účastní mezinárodního projektu NS MAS ČR a Centra pro mezinárodní soukromé podnikání (sídlo v USA), který je realizován v období duben – září 2022.

 • National Endowment for Democracy (NED) je nezávislá nezisková nadace, která se věnuje rozvoji a posilování demokratických institucí na celém světě. NED každoročně poskytuje více než 2 000 grantů na podporu projektů nevládních skupin v zahraničí, které usilují o demokratické cíle ve více než 100 zemích.
 • Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání (Center for International Private Enterprise, CIPE) je finančně podporováno americkým Kongresem, jenž vyjádřil jejich práci silnou oboustrannou podporu.  
Principy dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem: 

DEMOKRATICKÝ – rovný přístup k oběma stranám

OTEVŘENÝ – aktivně začleňující ty, kteří o dialog projeví zájem

TRANSPARENTNÍ – veřejně dostupné informace o dialogu

SPOLU-PRACUJÍCÍ – zaměřený na společné řešení reálných témat

 

První společné setkání účastníků projektu v ČR proběhlo ve dnech 13.-14.4.2022 v Praze.

 pf 2022

Category : Aktuality

pf 2022

 


11. výzva IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 2.11.2021 výzvu č. 11 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

 Přesné znění výzvy – aktualizováno 29.11.2021

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Seminář pro žadatele a se bude konat ve čtvrtek 11.11 v 13:00 v kanceláři MAS, budova OÚ Římov.

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro příjemce

Obecná pravidla pro příjemce

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Interní postupy MAS Pomalší

KONZULTACE K VÝZVÁM IROP

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je možné vyhlášené i plánované výzvy IROP konzultovat i on–line nebo telefonicky s manažerkou IROP Ivou Černou – tel: 608878775; mail: cerna@maspomalsi.cz

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Výboru

Kontrolní listy – kontrola Formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – Věcné hodnocení

Seznam vybraných projektů

 

 


Avízo 11. výzvy IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší zveřejňuje avízo 11. výzvy IROP – Zájmové a neformální vzdělávání

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 11.11.2021 v 13:00 v Římově, budova obecního úřadu

Další informace: Iva Černá, tel. 608 878 775