Fiche – přehled opatření

FICHE  1 Zemědělství

Fiche je zaměřena na podporu a rozvoj podnikatelských subjektů v zemědělství, s důrazem na podporu činnosti mladých zemědělců, zvýšení efektivnosti a hospodárnosti v zemědělské výrobě.  Zemědělství patří od nepaměti k tradičním hospodářským odvětvím. Poslední dobou se toto odvětví potýká s problémem úbytku úrodné půdy z důvodů velké bytové zástavby. Podporou tohoto odvětví dojde k jeho oživení a podpoře živočišné a rostlinné výroby, která má na území MAS nezastupitelné místo. Je nutné zachovat a udržet i v dalších letech pěstování tradičních a typických plodin pro území MAS, jako jsou obilniny a zelenina.

FICHE  2 Lesnická infrastruktura

Fiche je zaměřena na budování a údržbu lesní infrastruktury jako jsou cesty, stezky a chodníky, budování retenčních nádrží, případně dalších produktů lesního hospodářství s cílem zkvalitnit lesní hospodářství. Oblast lesnictví zaznamenala po roce 1989 velký zlom. Velké lesní plochy se navrátily zpět svým majitelům nebo obcím v často velmi špatném stavu. Po orkánu Kyrill došlo k velkému poničení či devastaci lesních cest a svážnic, které jsou nezbytné pro správné fungování lesního hospodářství. Tato fiche by měla napomoci obnově lesní infrastruktury a podpoře lesního hospodářství.

FICHE 3 Diverzifikace

Fiche je zaměřena na rozšíření nabídky služeb zemědělců, stabilitu venkovského prostoru, podporu zaměstnanosti a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel. Diverzifikace zemědělských aktivit směrem k nezemědělským činnostem rozšíří nabídku služeb zemědělských subjektů na území MAS a zvýší se tak ekonomický potenciál zemědělských subjektů pro zemědělskou činnost a zlepší se postavení na trhu.

FICHE 4 Cestovní ruch

Fiche je zaměřena n a podporu turistického ruchu, zejména pak investice do turistické infrastruktury, obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit na území MAS, podporu agroturistiky u podnikatelských subjektů v zemědělství. Fiche je zaměřena na podnikatelské subjekty v zemědělství a na začínající nezemědělské subjekty v oblasti cestovního ruchu na podporu agroturistiky a souvisejících forem cestovního ruchu za účelem propagace regionu a vybudování kvalitního zázemí pro budoucí návštěvníky a turisty.

FICHE 5 Rozvoj obcí

Fiche je zaměřena na zlepšení kvality zázemí v obcích – technickou infrastrukturu (komunikace, chodníky, kanalizace a ČOV, vodovody, úpravy veřejných prostranství apod.), dále na soustavné a komplexní řešení funkčního využití území (prostř. tvorby územně plánovací dokumentace). Cílem fiche je pomoc obcím splnit požadavky svých občanů, legislativní nároky, které jsou v současném trendu kladené na stav technické infrastruktury a rozvoj obcí, zlepšit podmínky pro život obyvatel.

FICHE 6 Občanská vybavenost

Fiche je zaměřena na zkvalitnění základní nabídky služeb v obcích, rozvoj aktivit občanských organizací. Fiche přispěje k posílení lidského potenciálu území, k lepšímu zapojení obyvatel do rozvoje obce a k zatraktivnění obcí v oblasti turistického ruchu.

FICHE 7 Kulturní dědictví

Fiche je zaměřena na zvýšení návštěvnosti regionu, obnovu významných přírodních a kulturních prvků regionu. Cílem je zachování historických hodnot území, zvýšení atraktivity regionu, obnova významných památek a kulturních prvků regionu.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.