Projekty

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567), dále jen „Režie II“ , je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt Režie II plynule navazuje na předešlý projekt,  který podporoval Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Nadále budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:
– zlepšení řídících a administrativních schopností MAS,
– zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
– budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova,
– zvýšení absorpční kapacity území.

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

dav


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II

Category : Projekty

Pokračujeme v „MAP II“

Cílem projektuje je posílení schopnosti strategického plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice. Je nutné najít a podpořit pedagogické lídry, kteří pomohou změnu nastartovat a vést, podpořit týmy vzdělavatelů a zlepšit jejich profesní rozvoj, a to už v období profesní přípravy. Je také nezbytné získat větší porozumění a podporu ze strany rodičů a více propojit výuku s mimoškolními aktivitami žáků, podpořit spolupráci škol s rodiči, místní komunitou a trhem práce.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

– Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

– Aktualizace dokumentu MAP včetně plnění akčních plánů. – Motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí pro děti ve školách i mimo školy.

– Větší spolupráce zřizovatelů a škol.

– Komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

– Strategickým přístupem ke vzdělávání budou podpořeny pedagogické sbory MŠ, ZŠ a ZUŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění nových poznatků do běžné praxe a motivace ředitelů k plánování DVPP pro rozvoj školy.

Zahájení projektu: 1.6.2018
Ukončení projektu: 31.5.2022

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/

 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865) je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt je určen pro Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., která již získala osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění SCLLD.
Budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:

 • zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
 • zvýšení absorpční kapacity území
 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

 


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Category : Projekty

MAS Pomalší se v následujících dvou letech bude podílet na plánování sociálních služeb ve svém území. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Díky realizaci projektu bude posílen a udržen proces komunitního plánování sociálních služeb, vypracován nový plán na období 2020 – 2022 a zpracován akční plán pro rok 2019 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Projekt navazuje na již realizované procesy plánování. Aktivní zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb zlepší dostupnost sociálních a doplňkových služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené a podpoří spolupráci místních samospráv na zajištění místní sítě sociálních služeb.

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539

 

 

                                                                               

1.tisková zpráva

Akční plán 2018 

Další informace na webu města Kaplice.

Anketa – sociální služby na Kaplicku

Akční plán 2019 – verze k připomínkování

formulář pro zasílání připomínek k Akčnímu plánu 2019 

Propagační rollup – k nahlédnutí ZDE

Analytická část – k připomínkování 

Strategická část – k připomínkování 

formulář k zasílání připomínek k analytické a strategické části 2019

Katalog sociálních služeb – tisková verze

Komunitní plán sociálních služeb 2020 – 2022

Analýza – sociální vyloučení na Kaplicku – 2021


Podpora procesů plánování sociálních služeb

Category : Projekty

na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (reg. č. smlouvy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792)

Předmětem díla je podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice, tak, aby pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Realizace zakázky: listopad 2017 – březen 2018

 

 

Akční plán 2018


Spolupráce při realizaci projektu

Category : Projekt SMS

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Pomalší byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Pomalší vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší.
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Pomalší.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ


V úterý 24. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Program naleznete zde.

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 8. září 2015 v budově OÚ Římov.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Pomalší (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 8. září 2015.

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 24. února 2015 v budově OÚ Římov.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Pomalší.
Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů jihočeských obcí

Dne 20. Ledna 2015 se v Rytířském sálu hradu Strakonice uskutečnil workshop projektu SMS ČR –„ MAS jako nástroj spolupráce obcí“

MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ a další moře zkratek i pravidel přináší operační programy, které jsou příležitostí čerpání finančních prostředků nového programovacího období. Jak se v nich zorientovat? Na co se připravit a čemu se naopak obloukem vyhnout? Na to vše měl starostům venkovských obcí odpovědět workshop „Evropské fondy po lopatě“, který je jedním z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost se věnuje místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.


Informace o projektu

Category : Projekt SMS

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu


1. oficiální setkání starostů

Category : Obce sobě

Dne 26.6.2014 proběhlo 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Kaplice.

Jednání se zúčastnilo celkem 8 starostů včetně obou motivujících starostů, projektový tým a nad řádným průběhem jednání dohlížel krajský koordinátor p. M. Beneš.

Na úvod byl přítomným představen dosavadní průběh a výsledky projektu. Na základě analýz a vlastních zjištění, dotazníkového šetření a zpracování statistických dat byla vypracována první verze dokumentu “Strategie území pro ORP Kaplice” pro oblasti předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství.

Po prezentaci výsledků této části dokumentu následovala diskuze.

Závěrem bylo přítomnými zástupci obcí vybráno 4. volitelné téma, které bude zpracováno obdobně jako předchozí povinná témata, a tím je cestovní ruch. Pro hlasovaloo 87% přítomných zástupců.

O dalším postupu projektu budeme průběžně informovat.PS – přidaná hodnota spolupráce

Category : Projekty

Koordinační MAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Partnerské MAS: MAS Vodňanská ryba, z.s., Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s., Místní akční skupina Pomalší o.p.s., Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o.

Celkové náklady projektu (Kč) Dotace (Kč)
MAS LAG Strakonicko, o.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Vodňanská ryba, z.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Česká Kanada o.p.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Pomalší o.p.s. 353 750,- 353 750,-
MAS Pošumaví, z.s.p.o. 500 000,- 500 000,-

Metodika pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce

Přílohy metodiky

Zápisy z koordinačních schůzek:

9.1.2015
6.2.2015
3.3.2015
10.4.2015
15.5.2015
27.5.2015
11.6.2015