Projekty

Živá komunita Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Projekt je zaměřen na podporu ohrožených rodin a sociálně znevýhodněných osob, které žijí na území Místní akční skupiny Pomalší. Odborná pomoc pro rodiny bude poskytována v jejich přirozeném prostředí. Bude podpořen rozvoj komunitní práce, který umožní aktivizaci potenciálu komunity a její aktivní zapojení do pomoci. Hlavním přínosem je stabilizace rodin, zlepšení situace sociálně znevýhodněných, jejich plnohodnotné zapojování a posílení soběstačnosti venkova. 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb pro lidi ohrožení sociálním znevýhodněním a to prostřednictvím:
a) aktivizace potenciál komunity a rozvoje komunitní péče
Zplnomocňováním komunity a vytvářením podmínek pro participaci občanů na komunitních aktivitách včetně zapojování sociálně znevýhodněných vytváříme prostor pro rozvoj komunitní péče, která nahradí část nedostupných služeb v regionu. V rámci realizace projektu zapojíme minimálně 3500 lidí do komunitních aktivity, z toho 10% se bude díky zajištění podpory ze strany komunitního pracovníka podílet na přípravě a realizaci aktivit, minimálně 8% ze zapojených osob budou lidé se sociálním znevýhodněním. V regionu vzniknou dvě nová Komunitní centra.
b) zajištění odborných služeb pro rodiny a děti
Zlepšení a stabilizace situace u 15% sociálně znevýhodněných rodin, žijících na území MAS prostřednictvím poskytování služeb přímo v jejich přirozeném prostředí. Stabilizace rodin a podpora mladých lidí zaměřená zejména na prevenci zděděné chudoby a s tím spojeného životního stylu povede k omezení rizika zhoršování sociální situace v regionu.

 

Zahájení projektu: 1.1.2023
Ukončení projektu: 31.12.2025

Reg. č. projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000036

Projekt je spoufinancován EU v rámci OPZ+, výzva č. 08 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP III

Category : Aktuality , Projekty

Pokračujeme v „MAP III“

Cílem projektuje  je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Cíl bude naplňován realizací činnosti Rozvoj a aktualizace MAP III a Evaluace procesu místního akčního plánování.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

 • prohloubení procesu společného plánování v území a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území,
 • partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže,
 • plánování řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka,
 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se,
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území,
 • spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním,
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě,
 • aktualizace dokumentu MAP včetně akčních plánů,
 • větší spolupráce zřizovatelů a škol,
 • komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

 

Zahájení projektu: 1.6.2022
Ukončení projektu: 30.11.2023

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023027

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území


projekt CIPE – Center for International Private Enterprise

Category : Aktuality , Projekty

MAS Pomalší se účastní mezinárodního projektu NS MAS ČR a Centra pro mezinárodní soukromé podnikání (sídlo v USA), který je realizován v období duben – září 2022.

 • National Endowment for Democracy (NED) je nezávislá nezisková nadace, která se věnuje rozvoji a posilování demokratických institucí na celém světě. NED každoročně poskytuje více než 2 000 grantů na podporu projektů nevládních skupin v zahraničí, které usilují o demokratické cíle ve více než 100 zemích.
 • Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání (Center for International Private Enterprise, CIPE) je finančně podporováno americkým Kongresem, jenž vyjádřil jejich práci silnou oboustrannou podporu.  
Principy dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem: 

DEMOKRATICKÝ – rovný přístup k oběma stranám

OTEVŘENÝ – aktivně začleňující ty, kteří o dialog projeví zájem

TRANSPARENTNÍ – veřejně dostupné informace o dialogu

SPOLU-PRACUJÍCÍ – zaměřený na společné řešení reálných témat

 

První společné setkání účastníků projektu v ČR proběhlo ve dnech 13.-14.4.2022 v Praze.

 


Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567), dále jen „Režie II“ , je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt Režie II plynule navazuje na předešlý projekt,  který podporoval Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Nadále budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:
– zlepšení řídících a administrativních schopností MAS,
– zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
– budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova,
– zvýšení absorpční kapacity území.

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

dav


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II

Category : Projekty

Pokračujeme v „MAP II“

Cílem projektuje je posílení schopnosti strategického plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice. Je nutné najít a podpořit pedagogické lídry, kteří pomohou změnu nastartovat a vést, podpořit týmy vzdělavatelů a zlepšit jejich profesní rozvoj, a to už v období profesní přípravy. Je také nezbytné získat větší porozumění a podporu ze strany rodičů a více propojit výuku s mimoškolními aktivitami žáků, podpořit spolupráci škol s rodiči, místní komunitou a trhem práce.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

– Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

– Aktualizace dokumentu MAP včetně plnění akčních plánů. – Motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí pro děti ve školách i mimo školy.

– Větší spolupráce zřizovatelů a škol.

– Komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

– Strategickým přístupem ke vzdělávání budou podpořeny pedagogické sbory MŠ, ZŠ a ZUŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění nových poznatků do běžné praxe a motivace ředitelů k plánování DVPP pro rozvoj školy.

Zahájení projektu: 1.6.2018
Ukončení projektu: 31.5.2022

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/

 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865) je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt je určen pro Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., která již získala osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění SCLLD.
Budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:

 • zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
 • zvýšení absorpční kapacity území
 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

 


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Category : Projekty

MAS Pomalší se v následujících dvou letech bude podílet na plánování sociálních služeb ve svém území. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Díky realizaci projektu bude posílen a udržen proces komunitního plánování sociálních služeb, vypracován nový plán na období 2020 – 2022 a zpracován akční plán pro rok 2019 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Projekt navazuje na již realizované procesy plánování. Aktivní zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb zlepší dostupnost sociálních a doplňkových služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené a podpoří spolupráci místních samospráv na zajištění místní sítě sociálních služeb.

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539

 

 

                                                                               

1.tisková zpráva

Akční plán 2018 

Další informace na webu města Kaplice.

Anketa – sociální služby na Kaplicku

Akční plán 2019 – verze k připomínkování

formulář pro zasílání připomínek k Akčnímu plánu 2019 

Propagační rollup – k nahlédnutí ZDE

Analytická část – k připomínkování 

Strategická část – k připomínkování 

formulář k zasílání připomínek k analytické a strategické části 2019

Katalog sociálních služeb – tisková verze

Komunitní plán sociálních služeb 2020 – 2022

Analýza – sociální vyloučení na Kaplicku – 2021


Podpora procesů plánování sociálních služeb

Category : Projekty

na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (reg. č. smlouvy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792)

Předmětem díla je podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice, tak, aby pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Realizace zakázky: listopad 2017 – březen 2018

 

 

Akční plán 2018


Spolupráce při realizaci projektu

Category : Projekt SMS

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Pomalší byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Pomalší vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší.
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Pomalší.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ


V úterý 24. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Program naleznete zde.

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 8. září 2015 v budově OÚ Římov.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Pomalší (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 8. září 2015.

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 24. února 2015 v budově OÚ Římov.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Pomalší.
Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů jihočeských obcí

Dne 20. Ledna 2015 se v Rytířském sálu hradu Strakonice uskutečnil workshop projektu SMS ČR –„ MAS jako nástroj spolupráce obcí“

MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ a další moře zkratek i pravidel přináší operační programy, které jsou příležitostí čerpání finančních prostředků nového programovacího období. Jak se v nich zorientovat? Na co se připravit a čemu se naopak obloukem vyhnout? Na to vše měl starostům venkovských obcí odpovědět workshop „Evropské fondy po lopatě“, který je jedním z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost se věnuje místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.


Informace o projektu

Category : Projekt SMS

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu