SCLLD 2021-2027

Harmonogram tvorby SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) 21+

řízené rozhovory se starosty/starostkami

anketa/dotazník pro veřejnost

fokusní skupiny

projednávání konceptu strategie s orgány MAS