MAP – Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kaplice

„Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kaplice“, zkráceně MAP

Od června 2016 se realizuje MAS Pomalší projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice“ (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Hlavním přínosem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Výsledkem bude strategický dokument pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že:
– bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání společným informováním a vzděláváním
– se naplánují partnerské aktivity pro řešení místně specifických problémů a potřeb
– výsledky těchto aktivit se budou sdílet prostřednictvím různých médií
– posílí se kompetence pedagogů různými vzdělávacími aktivitami
– bude kladen důraz na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem.
Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Zahájení projektu: 1.6.2016
Ukončení projektu: 31.12.2017

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/